Информация

www.uroweb.bg – Българско урологично дружество
www.bayu.uroweb.bg – Българска асоциация на младите уролози
www.basm-bg.info – Българска асоциация по сексуална медицина
www.essm.org – Европейска асоциация по сексуална медицина
www.blsbg.com – Български лекарски съюз
www.mh.government.bg – Министерство на здравеопазването
www.uroweb.org – Европейска урологична асоциация<
www.auanet.org – Американска урологична асоциация
www.siu-urology.org – Международна урологична общност
www.isuporg.org – Международна асоциация по урологична патология
www.iyua.org – Межуднародна асоциация на младите уролози

За да се свържете с нашия екип, моля използвайте този формуляр: